1KURS PROGRAMI

SMMM KURS PROGRAMI

2017 2. DÖNEM KURS PROGRAMI

DERS ADI DERS SAATİ
FİNANSAL MUHASEBE 32 SAAT
MALİYET MUHASEBESİ 26 SAAT
MALİ TABLO ANALİZİ 12 SAAT
MUHASEBE DENETİMİ 20 SAAT
TMS 8 SAAT
İKTİSAT 24 SAAT
MALİYE 16 SAAT
İŞ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 12 SAAT
TİCARET HUKUKU 12 SAAT
BORÇLAR HUKUKU 12 SAAT
VERGİ HUKUKU 20 SAAT
MESLEK HUKUKU 4 SAAT
GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR 20 SAAT
SORU ÇÖZÜMÜ 40 SAAT

6 DENEME SINAVI UYGULAMASI

2017 2.DÖNEM SMMM STAJ BAŞLAMA KURS PROGRAMI

BAŞLAMA TARİHİ                        GÜN VE SAATLER

01/04/2017                           CUMARTESİ-PAZAR              14:20 / 18:00     –     09:00 / 18:00

SINIRLI SINIF KONTENJANLARIMIZ İÇİN ACELE EDİN…

MALİ MÜŞAVİR ADAYLARI!!!

SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVINDA EN YÜKSEK BAŞARI ORANINI

YAKALAYAN ANKARANIN EN DENEYİMLİ EĞİTMENLERİYLE

NM AKADEMİ İLE KAZANANLAR LİSTEMİZDE YERİNİZİ ALIN

2NEDEN NM AKADEMİ

NEDEN NM AKADEMİ

Bu zor sınavın hakkından gelebilmek ve başarıyı yakalayabilmek için sistemli çalışmak ve çıkmış sorulara benzer soru tekniğini uygulayarak bolca soru çözmek gerekir. NM AKADEMİ SMMM KURSLARI olarak bu tekniği öğrencilerimize sunmaktayız.

Hafta sonu ve hafta içi akşam devam eden grup seçenekleri ile

Hiçbir yerde bulunmayan 218 saat konu anlatımı, 40 saat soru çözüm programı ile toplam 258 saatlik bir ders programıyla

Alan derslerinin tümüne ait kendi ders öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış ve her sınav sonrası güncellenen ders notları ile

 3000 sorudan oluşan başarı anahtarı soru bankamız öğrencilerimizin ihtiyacı soru kaynağını fazlasıyla karşılamaktadır.

6 deneme sınavı uygulamamız ile öğrenci bilgilerini ölçerek kendilerini sınava hazır hissetmelerini sağlarız.

 Sınav sistemine hakim sektörün en deneyimli eğitmen kadromuz

Sınava 1 ay kala projeksiyon ve ders öğretmenlerimiz eşliğinde havuz cd sinden soru çözüm saatleriyle

Kayıtlı her öğrencimizin memnuniyetini garantiliyoruz…

Mali Müşavir Adaylarının sınava hazırlık sürecinde yanında olmak,başarıyı birlikte yakalamak istiyoruz.


DENEYİM
1996’dan itibaren faaliyetini sürdüren çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışı.EN FAZLA DERS SAATİHiçbir kursta bulunmayan 260 saat konu 44 saat soru çözümü; Toplam 304 saat ders

SİSTEMLİ HAZIRLAMA Doğru ders programı kullanarak kilit noktaları yakalar ve bol soru çözerek tekniği kavratırız.

ALANINDA UZMAN KADRO Kadromuzda üniversitede görevli akademisyenlerden ve mali müşavirlerden oluşan branş öğretmenleri bulunur.

YAYINLARIMIZ Yeni müfredata uygun ve her dönem sonrası güncellenen yayınlar.
KONULAR VE Y.TESTLER Çıkmış ve çıkabilecek soru tarzlarına göre özenle hazırlanır.

ETÜT DERSLERİ Zorlandığınız derslerde uygun zamanlarda etüt dersleri ayarlanılır ve yapılır.

DENEME SINAVLARI Öğrencilerimizin bilgilerini ölçüp, sınav tecrübesi kazandırılarak sonuçları değerlendirerek sınava hazırlarız.

SORU ÇÖZÜMÜSınava bir hafta kala tüm derslerden soru çözüm kampı.

3SINAV YÖNETMELİĞİ

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Kabul Tarihi :16.01.2005

RGT               :16.01.2005

RG No           :25702

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  sınavlarına ilişkin esaslar ile sınav konuları ve sınav komisyonunun çalışma usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelikle; yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ile ilgili sınav komisyonunun çalışma, sınavların hazırlanma, yapılma ve değerlendirme usûl ve esasları ile sınavlara ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı (MÜLGA İBARE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1) , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun                       : 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı (MÜLGA İBARE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1) , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Birlik  : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

Odalar            : Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,

Yeminli Mali Müşavir          : Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi ile 12 nci maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartları ile 9 uncu maddesindeki özel şartlarını taşıyan meslek mensuplarını,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5 inci maddesinin (A) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

Sınav Komisyonu     : Kanunun 7 nci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen komisyonu,

Sınav  : Mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir adayları için sınav komisyonunca yapılan sınavları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Sınavlara İlişkin Esaslar

Temel Esaslar

Madde 5 – Sınavlarla ilgili temel esaslar şunlardır:

a) Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.

b) Sınavlar; Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikler gözönüne alınarak yapılır.

c) Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.

d) Sınavlarla ilgili diğer hususlar Birlikçe belirlenir.

Sınava Tabi Olmayanlar

Madde 6 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler için sınav şartı aranmaz.

Sınav Türleri

Madde 7 – Sınavlar aşağıdaki şekilde olur;

(DEĞİŞİK BENT RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren veya en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda açılacak ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj sonunda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.

Sınav Zamanları

Madde 8 – Birlik; Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yılda (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1) üç kez, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarını ise staj dönemlerini gözeterek yılda üç kez yapar. Sınav günleri ve yerleri, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete’de yayımlanmak ve (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1) Birlik ve Odaların internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Sınava Kabul Şartları

Madde 9 – Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 5, 8, 9 uncu maddelerindeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için, aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olması gerekir.

Aranacak Belgeler

Madde 10 – Sınav komisyonunca oluşturulacak sınav dosyalarına konulmak üzere; sınava girecek adaylardan müracaat formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

(DEĞİŞİK BENT RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

a) İlgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.),

c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının stajı tamamladığına dair belge,

d) Yeminli Mali Müşavir adayları için Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini kanıtlayan belgeler,

e) Birlik Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer belgeler.

Sınav Başvurusu

Madde 11 – Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen sürelerde Birliğe dilekçe ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle doğrudan, taahhütlü mektupla veya Odalar aracılığı ile  yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Odalar aracılığıyla yapılacak başvurularda belgelerin Birliğe ulaşma tarihi esastır.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 12 – Başvurular, Birlik tarafından sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı bakımından incelenir ve sınava girmeye hak kazananlar (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1) Birlik ve Odaların internet sitelerinde ilan edilir.

Sınava girecek adaylara Birlikçe sınava giriş belgesi verilir.

Sınav Komisyonu

Madde 13 – Sınav Komisyonu, Kanunun 7 ve 10 uncu maddelerine göre oluşturulur.

Sınavların hangi illerde yapılacağı Birlikçe belirlenir. Bu illerde sınav, Birlik tarafından belirlenecek yetkililerin denetim ve gözetiminde yapılır.

Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kağıtlarını imzalar.

Sınav soruları üyelerin gözetiminde yeterince çoğaltılıp, her bir konuya ait mühürlü zarflara konularak saklanır ve mahalline yollanır.

Sınav komisyonu üyelerinin ücretleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir.

Birlik, sınavların güvenlik içinde yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

Sınav Konuları

Madde 14 – Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere meslek unvanları itibariyle, aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır.

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları:

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları:

1) Finansal Muhasebe,

2) Finansal Tablolar ve Analizi,

3) Maliyet Muhasebesi,

4) Muhasebe Denetimi,

5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,

7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093)

8) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

Sınavların Yapılması

Madde 15 – Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler.

Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter.

Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara okunur veya dağıtılır. Durum bir “Sınav Başlama Tutanağı” ile tespit edilir.

Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.

Sınav bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.

Sınav Notları

Madde 16 – a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir.

Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 17 – Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen notlama yöntemine göre cevap kağıtlarını ve sonucunu notlandırır ve değerlendirir.

Sınav kağıtlarında her sorunun notunun ayrı ayrı verilmesi esastır. Bunların toplamından o konudaki yazılı sınav notu ortaya çıkar.

Sınav komisyonu, adayların her sorudan aldıkları notları ve toplam sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder ve bu tutanaklar sınav evrakı ile birlikte saklanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında staj sırasındaki tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi tutanakta gösterilir.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Birliğin ve Odaların internet sitelerinde 15 gün süreyle ilan edilir. Sınava girenlerin sayısında artış olması halinde sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi gün uzatılır.

Sınav Sonu İşlemleri

Madde 18 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

Birlik sınav sonuçlarını internet üzerinden ilan yolu ile duyurur ve ayrıca sınav sonuçlarını aday meslek mensuplarının sınav durumunun takibi için bağlı bulundukları Odalara gönderir.

Birlik, sınavda başarılı olanlara sonucu yazı ile bildirir ve ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere bağlı olduğu Odaya ayrıca gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

Sınavların Geçersiz Sayılması

Madde 19 – Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 – Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar, sonuçların Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır. Bu itirazlar, Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Tekrar Sınava Girebilme

Madde 21 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093) (KOD 1)

Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar.

Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 22 – Başarılı olanların belgeleri, ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.

Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre ile saklanır.

Sınav Giderleri

Madde 23 – Sınava  gireceklerden  miktarı her yıl Birlikçe  belirlenecek  bir  meblağ sınav gider karşılığı olarak alınır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – (EKLENMİŞ MADDE RGT: 19.08.2014 RG NO: 29093)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sınava girenlerin intibakı bir yıl içinde tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24 – 20/9/1989 tarihli ve 20288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

4SMMM GURUR TABLOMUZ
1 ÖNDER ÖZTÜRK 67,992 39 SERPİL KAÇA 60,253
2 ELMAS DURAKAN 73,076 40 OSMAN KIZILKALE 64,314
3 GÜLŞAH DELİCE 63,800 41 NİL Y. BARAN 64,904
4 NALAN ÇEKER 60,524 42 BEKİR ARSLAN 63,024
5 FERDİ KARABOĞAZ 68,564 43 OKTAY ÜNAL 62,791
6 ŞEYMA AYAN YÜCE 66,210 44 OKAN BOZKURT 62,496
7 SENA UZEL AYDER 64,589 45 DİLEK PAMUK 61,207
8 YUSUF ŞENLİK 60,582 46 CENK TAYKARA 61,502
9 ELİF ÖZCAN 60,753 47 MUSTAFA BAYKAL 60,974
10 YASEMİN ŞİMŞEK 60,539 48 DİLEK TİNÇ 60,569
11 DERYA DEMİRTAŞ 61,501 49 MAVİŞ ÖZDEMİR 60,274
12 S.SILA CEYHAN 63,731 50 V. BAYBARS AKÇAYIR 64,490
13 BEHÇET DURAN 66,939 51 GÜLHAN ATLI 60,591
14 FATİH ŞEN 64,386 52 EMRAH YILMAZER 63,099
15 CİHAN ARSLAN 63,938 53 BENGÜL AKSOY 61,009
16 ŞENGÜL AKDOĞAN 67,457 54 KAMİL YAŞAR 61,798
17 BETÜL MEN 68,365 55 ABDULLAH YAVUZ 64,071
18 TUĞBA FIRAT 66,399 56 M. GÜRBÜZ BALCI 60,172
19 YÜCEL ARSLAN 65,684 57 DURSUN YÜKSEL 72,546
20 MURAT AKAR 63,366 58 İMDAT BAŞBİLEN 70,565
21 ALİ GÖZEL 63,184 59 KEMAL ÇELİK 68,583
22 ABDULKADİR SOYAL 63,127 60 AHUNUR ŞAHİN 67,592
23 ABDULLAH DUYAR 62,663 61 SERKAN POLAT 65,611
24 CENK DEMİRHAN 62,468 62 FİLİZ MEŞE 64,620
25 KASIM DENİZ 60,671 63 BURAK KARADUMAN 62,638
26 M.AYSUN DEMİR 69,415 64 BARIŞ KÖMÜRCÜ 62,638
27 G.DENİZ HÖKE 68,023 65 EMRE FIRTINA 61,648
28 PETEK OKÇU 68,597 66 ZEYNEP BAŞER 60,657
29 MUSTAFA ÇETİNTAŞ 67,964 67 ÖZNUR ÖZTÜRK 65,980
30 DİDEM KOYUNCU 65,851 68 HAKAN KARAKAŞ 65,170
31 MUSTAFA ÇİÇEK 64,977 69 SONGÜL TAŞLI 65,093
32 YASEMİN GÜL 62,468 70 NACİYE BERNA DOYUM 64,688
33 TUNCAY BAŞER 63,771 71 SERDAL UZUN 63,473
34 ALİ ÖZKUZUKIRAN 62,134 72 NURSEN ŞAHBAZ 62,990
35 MİNÜRE SEL 61,136 73 GÜRAY KARAKAYA 62,445
36 MUSTAFA ARPAÇAYIR 61,815 74 ÖZGÜR CANALP 60,810
37 AYNUR KAYA 60,539 75 ÖZKAN TURGUT 60,203
38 RAMAZAN ŞANAL 60,354 76 GÖKHAN KUMRUOĞLU 62,33
77 BAŞAR MERT 64,52
78 TURGAY DİNLER 63,58
49 GÜL AKIN 78.96
80 METİN TERZİ 60,54
81 UĞUR KILIÇASLAN 60,50
82 EMRAH YATARKALKMAZ 63,30
83 DAMLA YILDIZ 65,00
84 EZGİ ÖZBEK 63,42
85 ÖMER BURAK  PAKSOY 78,00
86 HALİL HALİSYAMA 67,70
87 GÜNEY CAN 65,00
88 ERDAL DURAKOĞLU 68,00
89 YAĞMUR ECE BALLANLI 78,00
90 SATI MEŞE 63,90
91 GİRAY GÜN 71,00
92 EMRE ÖZTÜRK 76,00
93 HASAN KEMAL İTİŞKEN 65,63
94 ZÖHRE BÖLEK 67,51
95 MUSTAFA ALTIN 63,00
5YAYINLARIMIZ
Modüler 12 alan dersi kitabı,

Son 6 yılın çıkmış sınav soru bankası,
3000 sorudan oluşan ilave soru bankası,
10 Deneme sınavı

Smmm odasının havuz CD sinden
binlerce soru
 öğretmenler tarafından çözülür.
YAYINLARIMIZI TEK TEK VEYA

SET HALİNDE TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Ziya Gökalp Cad. No: 21 Kat :5 Kızılay / Ankara
0312 431 88 80

BİZE ULAŞIN

2016 DGS ADAYIYIM.NM AKADEMİYLE TESADUFEN NETTE KARŞILAŞTIK.İLK OLARAK HER ÖGRENCİ GİBİ YARARI OLACAK MI ACABA GİTSEM Mİ, BAŞKA DERSHANELERE DE BAKSAM MI TERETTÜT YAŞIYORDUM.AMA NM AKADEMİ SORU COZUMLERI  VE DENEMELERİ FAZLA OLDUGU İÇİN  TERCİHİMİ NM AKADEMİ AİLESİNE KULLANDIM.HOCALARIMIZ SAYESİNDE SORULARIN AYRINTISINA KADAR GİREREK ÖGRENMEMİZİ SAGLADILAR. BİZİ HOCA-ÖGRENCİ İLİŞKİSİNDEN ÇOK AİLE ORTAMI SAGLADIGI İÇİN  VE HAYALLERİ GERÇEGE DÖNÜŞTÜREN NM AKADEMİ AİLESİNE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİRİM.

MERVE AKPINARLI
22.06.2016

MERVE AKPINARLI

Merhaba,

Nm Akademi’ den Nisan- Haziran dönemin de muhasebe kursu aldım Dilek hocanın derse hakimiyeti, sıcak yaklaşımı ile çok keyifli bir kurs dönemi geçirdim. Başta Dilek hocama ve Nm Akademiye sonsuz teşekkürler.

Meral Kılıçaslan

Muhasebe ve programları için gidebileceğiniz en iyi dersane NM Akademi  ve Dilek Hoca :)

Deniz Sağel
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
Ücretsiz Tercih Danışmanlığı