Yeni Aöf Kredili Sistem

    Dershanemizde Fatih Dalkıran Hoca (Muhasebe Öğretmeni) koordinatörlüğünde ders geçme garantili kurs kayıtlarımız devam etmektedir.

AÖF KREDİLİ SİSTEM (2014 EKİM)

- Dersler dönemlik olarak belirlenir.

- Bir öğretim yılı; güz ve bahar olmak üzere 2 dönemden oluşur.

- Açıköğretim Fakültesi tarafından verilen dersler zorunlu olarak alınacaktır.

- Bir dönemde 30 kredilik ders olacaktır.

- İsteğe bağlı olarak dönemlik kredi 45'e çıkarılabilir.

- Dönemlik ortalama 2.00'den fazla olduğu takdirde zayıf derszlerden muaf olunur.

- Çan eğresi sistemi uygulanacaktır.

- Önlisanslıların 4, Lisanslıların 8 dönemden oluştuğu bir sistemdir.


Yeni Açıköğretim Kredili Sistemi :

* AÖF Sisteminde kredili sistem uygulamaya konulacaktır. Her eğitim dönemi güz ve bahar şeklinde iki dönem olacak ve her dönemin kredi toplamı 30 olacaktır. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekecektir.

* Kredili sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler olacak. Böylelikle bir üst sınıftan ders alarak erken mezun olabileceksiniz.


* Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek.

* 2011 yılında ilk deneme İlahiyat Fakültesinde uygulanan kredili sistem 2012-2013 eğitim döneminde tüm veya üniversitenin belirlediği diğer aöf bölümlerinde de uygulamaya konulacaktır.

* Açıköğretim de öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. ( Böylece kapağını bile açmadığımız kitapları artık alıp eve getirerek yapılan israfında önüne geçmiş olacaklar. )

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı yapılır. 2013 - 2014 Eğitim öğretim döneminde bütünleme hakkınız da doğmuştur.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, kurulca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

AÖF GEÇME NOTU ÇİZELGESİ 

HARF

KATSAYI

SİSTEMDEKİ NOT KARŞILIĞI

GEÇME - KALMA DURUMU

 

4,00

84-100

GEÇER

AB

3,70

77-83

GEÇER

BA

3,30

71-76

GEÇER

BB

3,00

66-70

GEÇER

BC

2,70

61-65

GEÇER

CB

2,30

56-60

GEÇER

CC

2,00

50-55

GEÇER

CD

1,70

46-49

Ort. 2’nin üstünde ise geçer,

Ort. 2’nin altında ise kalır.

DC

1,30

40-45

Ort. 2’nin üstünde ise geçer,

Ort. 2’nin altında ise kalır.

DD

1,00

33-39

Ort. 2’nin üstünde ise geçer,

Ort. 2’nin altında ise kalır.

FF

0,00

0-32

KALIR

 
Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır;
FF alan o dersi başaramamış sayılır.
CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

* MU (muaf) notu; kurumlar arası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC’ nin altında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

nm akademi bilgilendirme formuHer türlü sorularınızı mail veya cep no ile gönderebilirsiniz. NM Akademi indirimli önkayıt formuOnline önkayıtlarınıza indirim veya ödeme kolaylığı sağlanır.